Czasopismo

Numer 1/2015

Numer 2/2015

Numer 1(3)/2016

Numer 2(4)/2016

Numer 1(5)/2017

Rada Redakcyjna
Redakcja
Redakcja językowa
Recenzenci
Dla autorów
Kontakt

ISSN 2450-4467

“Czasopismo “Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki” powstało z inicjatywy środowiska badaczy związanych z działającą od 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego. Czasopismo poświęcone jest problematyce soundscape studies i sound studies. Jego celem jest stworzenie stałego interdyscyplinarnego i transdziedzinowego forum prezentacji prac badawczych z zakresu studiów dźwiękowych i badań nad pejzażem dźwiękowym, forum otwartej dyskusji wokół wskazanej problematyki. Naszą intencją jest zaproszenie do współpracy nie tylko naukowców różnych dyscyplin, ale też artystów chcących podzielić się swoimi koncepcjami pracy z dźwiękiem i wokół dźwięku, projektantów dźwiękowych, praktyków field recordingu, architektów i urbanistów, wreszcie działaczy publicznych oraz animatorów życia społecznego.

“The Polish Soundscape Journal is a publishing initiative of a research community associated with the Soundscape Research Studio, founded in 2009 at the University of Wrocław, Poland. The Polish Soundscape Journal is dedicated to issues in soundscape and sound studies. Its goal is to provide a permanent interdisciplinary and transdisciplinary forum for the presentation of research in these fields and a place for open discussion in their investigations. Our intention is to invite scholars from various disciplines to collaborate, but also artists wishing to share their concepts of work with and around sound, as well as acoustic designers, field recording practitioners, architects, urban planners, and finally, activists in the public sphere and organizers of social life.

Wersja online pisma dostępna jest w bazach:

- Central and Eastern European Online Library

- ICI Journals Master List

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities