Przedmiot “Audiosfera Współczesna”

Przedmiot:   AUDIOSFERA WSPÓŁCZESNA
Muzykologia, rok II studiów licencjackich, semestr 3

Przedmiot ma charakter otwartego projektu, obejmującego różne formy pracy dydaktycznej, badawczej i warsztatowej i stanowić ma wprowadzenie umożliwiające studentom kontynuowanie zainteresowań i badań nad w tej dziedzinie w ramach działalności Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Metody nauczania: wykład, dyskusja, czynny udział w ćwiczeniach warsztatowych, udział w badaniach terenowych (opracowanie wybranego tematu badawczego), prezentacja wyników badań.

Opracowanie programu: dr Robert Losiak

Prowadzący: dr Robert Losiak

Wymiar godzin:    15 h wykład  + 15 h  ćwiczenia 

Treści programowe:

Wykład:  Muzykologiczne i kulturoznawcze aspekty badań nad audiosferą

 1. Koncepcja ekologii muzycznej R. Murraya Schafera. Działalność grupy badawczej “Projekt Pejzażu Dźwiękowego Świata” (World Soundscape Project)
 2. Zagrożenia foniczne: hałas, schizofonia, agresja dźwiękowa. Strategie ochrony i rewaloryzacji pejzażu dźwiękowego.
 3. Cisza we współczesnym pejzażu dźwiękowym. Kulturowe konteksty ciszy. 
 4. Muzyka we współczesnej  przestrzeni publicznej. Funkcjonalne konteksty muzyki.
 5. Historyczne pejzaże dźwiękowe – możliwości badań, próby rekonstrukcji.
 6. Audiosfera współczesnego miasta: problemy metodologiczne, prezentacja dotychczasowych wyników badań nad audiosferą Wrocławia.

Ćwiczenia: praktyki warsztatowe, działania badawcze i projekty koncepcyjne

 1. Warsztaty „czyszczenia uszu” – ćwiczenia foniczne
 2. Audiosfera przestrzeni domowej. Próby opisu i rekonstrukcji
 3. Badania terenowe: w poszukiwaniu fonicznej tożsamości miasta. Dźwięki charakterystyczne,  foniczne odkrycia w przestrzeni miejskiej: miejsca nieznane i zapomniane.
 4. Badania terenowe: opis, rejestracja i analiza wybranego zjawiska w przestrzeni fonicznej miasta.
 5. Projektowanie spacerów fonicznych  w wybranym mieście/miejscowości. 
 6. Ingerencje dźwiękowe w przestrzeni publicznej: projekty instalacji dźwiękowych, happeningów, akcji, pomysły zmian w środowisku dźwiękowym.