Dla autorów / For the authors

Instructions for authors – English version below

1. Wskazówki dla autorów

Redakcja „Audiosfery” uprzejmie prosi Autorów, aby przesyłane teksty przygotowali zgodnie z opisaną poniżej konwencją redakcyjną. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tekście.

 • Format tekstu
 1. Teksty w języku polskim lub angielskim w formatach: .doc lub .rtf.

 2. Objętość artykułu: nieprzekraczająca jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami). W porozumieniu z Redakcją możliwa jest publikacja dłuższych tekstów.

 3. Wyrażenia obcojęzyczne zapisywane kursywą, podkreślenia zaznaczane drukiem rozstrzelonym.

 • Przypisy

Przypisy kolejno numerowane cyframi arabskimi prosimy umieszczać na dole strony według podanych niżej wzorów:

 1. Publikacja zwarta:

E. Thompson, The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933, Cambridge MA 2004.

 1. Artykuł/rozdział w książce:

R. Losiak, Miejskie pejzaże dźwiękowe. Z projektu badań nad audiosferą w doświadczeniu odbiorczym, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak. W. Krzemińska. A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007, s. 237–246.

 1. Artykuł w czasopiśmie:

R. Atkinson, Ecology of Sound: The Sonic Order of Urban Space, „Urban Studies” 2007, nr 10, s. 1905–1917.

R. M. Schafer, Muzyka środowiska, przeł. D. Gwizdalanka, „Res Facta” 1982, nr 9, s. 289–315.

 1. Źródło internetowe:

J. Zętar, Mapa dźwiękowa Lublina, 2011, dostęp online: http://teatrnn.pl/leksykon/node/3085/mapa_d%C5%BAwi%C4%99kowa_lublina [25.04.2013].

 • Dodatkowe informacje

Do artykułu prosimy dołączyć osobny plik zawierający

1. Imię i nazwisko autora/autorów 2. Dane kontaktowe (e-mail) 3. Stopień naukowy 4. Miejsce zatrudnienia/afiliację 5. notę biograficzną zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych, najnowszych publikacjach oraz adres e-mailowy autora (do 450 znaków ze spacjami); 6. Streszczenie artykułu w języku polskim zawierające zwięzły opis poruszanej problematyki, najważniejsze tezy, opis przyjętej metodologii (do 100 słów); 7. Słowa kluczowe (do 5 słów); 8. Tytuł oraz streszczenie w języku angielskim; 9. Informację o finansowaniu pracy z grantu (opcjonalnie); 9. Bibliografię.

 • Nadsyłanie
 1. Materiały nadsyłane do „Audiosfery” należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl

 2. Materiały graficzne (fotografie, wykresy, ryciny) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Zostaną one opublikowane pod warunkiem uzyskania zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Za uzyskanie pozwolenia odpowiada autor.

 2. Zasady recenzowania artykułów

 1. Artykuły publikowane w czasopiśmie “Audiosfera” są recenzowane. 

 2. Przyjmowane będą teksty zgodne z profilem tematycznym czasopisma.

 3. Do oceny artykułu Redakcja powołuje przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

 4. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną oceną (wnioskiem o dopuszczenie artykułu do druku lub jego odrzucenie).

 5. Autorzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w recenzjach poprawek.

 6. Na stronie internetowej czasopisma Redakcja podaje do wiadomości listę stale współpracujących recenzentów. Nazwiska recenzentów danego numeru będą ujawniane w numerze kolejnym.

3. Zapora ghostwriting i guest authorship

Dbając o rzetelność naukową publikowanych tekstów Redakcja stosuje procedury przeciwdziałające nagannym praktykom zwanym ghostwriting i guest authorship (odpowiednio: nieujawnienie autora mającego znaczny udział w powstaniu artykułu oraz przypisanie autorstwa osobie, której wkład w powstanie tekstu był znikomy lub wcale nie miał miejsca).

 1. Autorzy przesyłanych do redakcji tekstów są zobowiązani zaznaczyć wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu wraz z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

 2. Jeśli artykuł jest wynikiem współpracy w ramach projektu badawczego, należy również ujawnić informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 3. Wszelkie wykryte przypadki niestosowania się do opisanych wyżej zasad etyki naukowej będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Instructions for authors

The editorial staff of “Audiosfera” kindly requests that all Authors prepare their articles in line with the style guide outlined below. Articles submitted to the journal must not have been printed or submitted to any other journals. The editorial staff reserves the right to make changes to submitted articles.

 • Format
 1. The journal accepts articles in Polish or English. The accepted file formats are .doc and .rtf.

 2. Articles shall be no longer than 40,000 characters including spaces and footnotes. Longer articles can be published upon agreement from the editorial staff.

 3. Foreign words and phrases are to be written in italics, emphasis is to be indicated by spaced-out print.

 • Footnotes

Footnotes, numbered consecutively using Arabic numbers, should be placed at the bottom of the page in line with the following examples:

 1. Non-serial publication:
 1. Article/chapter in a book:
 1. Article in a journal:
 1. Internet source:
 • Additional information

Along with your article, please send a separate file containing:

1. The first and last names of the author/authors 2. Contact details (email) 3. Academic title 4. Employment/affiliation 5. Author biography with the author’s area of research, recent publications and email address (up to 450 characters including spaces); 6. Abstract of the article in Polish with a short description of the subject, key points and methodology (up to 100 words); 7. Keywords (up to 5); 8. Title and abstract in English; 9. Financial disclosure if the submission is financed by a grant (optional); 9. Bibliography.

 • Submission
 1. Submissions to “Audiosfera” should be sent via email to redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl.

 2. Please send graphical figures (photographs, graphs, drawings) as separate files in the highest quality possible. They will be published only if the copyright owner grants his permission. The author of the article is responsible for obtaining the required permissions.

Review process

 1. Articles published in “Audiosfera” are peer-reviewed. 

 2. Only submissions within the journal’s thematic scope will be accepted.

 3. The editorial staff appoints at least two independent reviewers to review each article. The journal uses a double-blind review process – the reviewers do not know each other’s identities.

 4. Each review is made in writing and contains a clear decision to either accept or reject the article.

 5. Authors are required to follow review suggestions.

 6. The list of collaborating reviewers is published on the journal’s website. The names of reviewers who worked on an issue are revealed in the subsequent one

Ghostwriting and guest authorship prevention

To maintain academic integrity of the published articles, the editorial staff uses procedures to prevent the objectionable practices of ghostwriting and guest authorship (respectively: not revealing an author who significantly contributed to the article and ascribing authorship to a person whose contribution to the article was minimal or non-existent).

 1. Authors of articles submitted to the journal are required to specify the contribution of each author, along with their affiliations and contributions.

 2. If an article is the result of collaboration in a research project, information about all sources of financing, contributions of research institutions, associations and other bodies must also be disclosed (financial disclosure).

 3. All instances of failure to observe these academic ethics guidelines will be made public and submitted to all concerned parties (the authors’ places of employment, academic associations, academic finance institutions, the minister in charge of science).