Artykuły naukowe

2018

* Renata Tańczuk, Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu, “Prace Kulturoznawcze” XXII, 2018, nr 1-2

2017 

* Robert Losiak, Muzyka w pejzażu dźwiękowym Wrocławia czasów PRL. Doświadczenia mieszkańców miasta, [w:] K. Bittner, D. Skotarczak (red.), W kręgu kultury PRL. Muzyka. Rodzaje i style, Poznań 2017, s. 79-86.

* Robert Losiak, Wokół idei ekologii akustycznej. Koncepcje i praktyki, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2017, t. 17, s. 115- 126.

2016

* Wioleta Muras, Lokalne współbrzmienia. Szkic pejzażu brzmieniowego zabytkowego obszaru Bazylei, “Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, nr 2 (4)/2016

* Renata Tańczuk, Pejzaż dźwiękowy Wrocławia w latach 1945–2010 – projekt badańAudiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, nr 2 (4)/2016

* Tomasz Sielicki, Kanonenhof – zapomniana wrocławska ludwisarnia, w: T. Głowiński, H. Okólska (red.), Centrum staromiejskie we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 183-202

* Robert Losiak, Dolnośląski pejzaż dźwiękowy,  w: P. J. Fereński, A. Saj, I. Topp (red.),  Dolny Śląsk w tworzeniu. Lower Silesia in the (Art)making, Wyd. SILESIA ART. BIENNALE 2016, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 86-95

*  Robert Losiak, Pejzaż dźwiękowy jako niematerialne dziedzictwo miasta. Badania, ochrona i rewaloryzacja, w: M. Kwiecińska (red.), Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, Kraków 2016, s. 62-75 http://www.mhk.pl/images/upload/zbiory-galerie/niematerialne-dziedzictwo/ndz_final_PL.pdf

*  R. Losiak, R. Tańczuk, Odmiany globalności i lokalności audiosfery Wrocławia w recepcji jej mieszkańców, „Kultura-Historia-Globalizacja” 2016, nr 19, s. 57-70.  http://www.khg.uni.wroc.pl/files/7%20KHG_19%20Losiak%20t.pdf

2015

* Wioleta Muras, Rowerowe brzmienia w przestrzeni miejskiej Wrocławia, „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, nr 2/2015, s. 42-54,  http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2016/12/Audiosfera-2_2015_Wioleta-Muras.pdf

* Renata Tańczuk, „Pejzaż dźwiękowy” jako kategoria badań nad doświadczeniem miasta, „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”, nr 1/2015, s. 11-19 http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/07/audiosfera1_tanczuk.pdf

*  R. Losiak, R.Tańczuk, Pejzaż dźwiękowy miejsca zamieszkania w doświadczeniu wrocławian, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2015, tom 15, s. 191-203. http://www.seia.us.edu.pl/sites/default/files/SE_T15.pdf
* R. Losiak, Audiosfera wielkomiejskich „blokowisk” – konteksty architektoniczne i społeczne, w: Dźwięki architektury, red. A. Kłopotowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej,  Białystok 2015, s. 146-156.
* R. Losiak, Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery, „Teksty Drugie” 2015 nr 5, s. 45-57.

* Robert Losiak, Przewodniki dźwiękowe w kontekście soundscape studies. W stronę koncepcji alternatywnego przewodnika dźwiękowego Dzierżoniowa, w: K. Łukasiewicz, I. Topp (red.), Przewodniki w kulturze, Prace Kulturoznawcze XVII, Wrocław 2015, s. 183-193.

* Wioleta Muras, Przepływy dźwięków w przejściach podziemnych Wrocławia, „Glissando” nr 26 (R. 2015), s. 60-69.

* Sławomir Wieczorek, Sacred silence: The Soundscape of Mouring after Stalin’s Death, „Glissando” nr 26 (R. 2015), s. 107-111.

                                                                  2014
*  Robert Losiak, Audiosfera miast. Projekt badań porównawczych Wrocławia i Lwowa, Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 14, Львів, 2014, s. 9-18,  dostęp online: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Mistec_2014_14_4.pdf

*  Robert Losiak, Bezsenność i audiosfera, w: I. Topp, P. J. Fereński, R. Nahirny (red.) Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi, Warszawa-Wrocław 2014, s. 150-157

* Aleksandra Kil, Wielogłos o (wrocławskim) krajobrazie dźwiękowym, “Kultura Współczesna”, nr 1/2014 (Sprawozdanie z seminarium “Audiosfera Wrocławia – między teorią a praktyką”, Wrocław, 25 października 2013), dostęp online: www.kulturawspolczesna.pl

Pejzaże dźwiękowe przeszłości – monograficzny numer kwartalnika Instytutu Sztuki PAN “Muzyka” 1/2014 (więcej informacji o numerze):

*Robert Losiak, Od redakcji, s. 3-5

* Wioleta Muras, Audiosfera życia i pracy Witolda Lutosławskiego uwikłana w historię polskiej radiofonii, s. 77-94

* Sławomir Wieczorek, “Cisza huczy ponad krajem naszym”. Pejzaż dźwiękowy żałoby po śmierci Stalina, s. 95-119

*  Robert Losiak, Zapamiętane brzmienia miasta. Zmiany w obrazie fonicznym Wrocławia w recepcji jego współczesnych mieszkańców, s. 119-148

2012

* Robert Losiak, Autentyczność dźwięków. Kulturowy kontekst schizofonii, Kultura współczesna 1/2012, s. 94-101

* Robert Losiak, Pejzaż dźwiękowy lo-fi w przestrzeni fonicznej miasta, w: J, Herbanowicz, A. Janiak (red.) Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 3; Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, s. 11-21

* Robert Losiak, Problematyka pejzażu dźwiękowego jako obszar dyskursu krytycznego. Ku idei krytyki muzycznej w kontekście refleksji nad audiosferą, w: M. Bristiger, R. Ciesielski (red.), Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012, s. 43-52

* Robert Losiak, Pamięć przywołana. W poszukiwaniu mnemotopów fonicznych, Przegląd Kulturoznawczy Vol. 2 (12) 2012, Kraków 2012, s. 141 – 152

2011

* Robert Losiak, Słuchanie i wołanie. Przestrzeń w doświadczeniu fonicznym, Tematy z Szewskiej 1(5)/2011, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 111- 115

* Robert Losiak, Recepcja dźwięków świątyń we współczesnym krajobrazie fonicznym miasta, w: S. Bernat (red.),  Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych,  Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG Nr 15, Sosnowiec 2011, s. 38-53

* Robert Losiak, Foniczny rekwizyt z czasów PRL-u, w: S. Bednarek, J. Jackowski (red.), Nie tylko o pocztówkach. Szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, Wyd. Korporacja Polonia, Warszawa-Wrocław 2011, s. 177-183

* Robert Losiak, Cisza w doświadczeniu audiosfery współczesnej, w: J, Herbanowicz, A. Janiak (red.) Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 2, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011, s. 57- 64

2010

* Robert Losiak, O opisach pejzaży dźwiękowych, w: Krzysztof Łukasiewicz (red.), Nowy idiografizm?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Prace kulturoznawcze XI, Wrocław 2010, s. 224 – 233

2009

* Robert Losiak, Muzyka Chopina w fonosferze codziennej, w: M. Gołąb (red.),  Chopin w kulturze polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 453-465

* Robert Losiak, Muzyka w aksjotycznej przestrzeni tramwaju, w: S. Bednarek, K. Łukasiewicz (red.),  O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce,  Wydawnictwo Silesia, Wrocław 2009, s. 51-57