Zespół i współpracownicy

Daniel Brożek – pracujący we Wrocławiu, aktywny na polach sztuki i studiów nad dźwiękiem oraz krytyki muzycznej. Kurator Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival i cyklu warsztatowo-koncertowego “Canti Spazializzati”, współpracuje z magazynem “Glissando” i Festiwalem “Sanatorium Dźwięku”, prowadzi bloga pt. “Canti Illuminati”. W projekcie “Czarny Latawiec” jest autorem albumów muzycznych, instalacji i teatralnych ścieżek dźwiękowych. Stale współpracuje z Pracownią Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Joanna Gul – ukończyła studia teorii muzyki i muzykoterapii w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Doktorantka w Instytucie Muzykologii UWr. Interesuje się zagadnieniami instrumentologii, w szczególności historii budownictwa instrumentów muzycznych na Dolnym Śląsku. Efektem zainteresowania audiosferą jest tekst  poświęcony dźwiękowym aspektom dolnośląskich wystaw rzemiosła i przemysłu opublikowany w zbiorze Audiosfera miasta (2012). W ramach projektu Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego bierze udział w badaniach terenowych, dokumentując dźwięki wschodniej części miasta (obszar tzw. Wielkiej Wyspy).

Agata Janikowska – kulturoznawczyni, doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zainteresowana szczególnie estetyką sztuki niewizualnej, audiosferą teatralną i antropologią zmysłów. Autorka artykułów oraz wystąpień konferencyjnych poruszających tematykę znaczenia przekazu dźwiękowego oraz percepcji zmysłowej w sztuce. Prowadzi badania nad koncepcją teatru niewizualnego i nad rolą dźwięku w przekazie teatralnym.

Monika Janowiak-Janik – etnomuzykolożka, absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje  w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii UWr. Interesuje się zagadnieniami muzyki cygańskiej, w szczególności kulturą muzyczną Cyganów Karpackich, wśród których prowadziła badania terenowe. Czas wolny lubi spędzać podziwiając krajobraz dźwiękowy cygańskich osad na południu Polski. W ramach projektu Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego  przygotowała archiwum nagrań dźwięków Wrocławia.

Maksymilian Kapelański – absolwent muzykologii  Uniwersytetu Warszawskiego, którą ukończył pisząc obszerną pracę magisterską poświęconą koncepcji pejzażu dźwiękowego w pismach R. Murraya Schafera. Uzyskał również dyplom wykonawstwa pianistycznego w Royal Conservatory of Music w Toronto, a także studiował historię muzyki na McGill University w Montrealu. Mieszka w Kanadzie (Montreal), gdzie prowadzi samodzielną działalność badawczą. Jest autorem licznych tekstów naukowych analizujących i systematyzujących twórczość szkoły pejzażu dźwiękowego, publikowanych m.in. w „Muzyce”, „Tekstach Drugich”, „Glissandzie”, „Kulturze Współczesnej”. Stały współpracownik i konsultant Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Robert Losiak – muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Założyciel Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Autor artykułów naukowych poświęconych problematyce audiosfery ze szczególnym uwzględnieniem badań nad pejzażem dźwiękowym miasta. Współredaktor pracy zbiorowej Audiosfera miasta (2012) oraz monografii Audiosfera Wrocławia (2014). Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie problematyki pejzażu dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa oraz w Instytucie Muzykologii UWr. Kierownik projektu badawczego Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego. Prowadził też badania porównawcze audiosfery Wrocławia i Lwowa w ramach współpracy między uniwersytetami obu miast. Redaktor czasopisma „AUDIOSFERA. Koncepcje – Badania – Praktyki”.

Jacek Małczyński – absolwent wrocławskiego kulturoznawstwa, autor pracy doktorskiej pt. Krajobrazy Zagłady. Przyroda w przedstawieniach i miejscach pamięci Holocaustu. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich” oraz „Przeglądzie Kulturoznawczym”. Współredaktor książek: Do rzeczy! Szkice kulturoznawcze (2011) oraz Kultura nie-ludzka (2015). W 2015 odbywał staż w Leiden University Centre for the Arts in Society. W ramach badań audiosfery Wrocławia zajmuje się dźwiękami przyrody w przestrzeni miejskiej.

Tomasz Sielicki – absolwent filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od wielu lat zajmuje się historią Wrocławia, współpracując m.in. z Muzeum Miejskim Wrocławia oraz Wrocławską Otwartą Wszechnicą Historyczną. Przedmiotem szczególnych zainteresowań jest historia transportu miejskiego we Wrocławiu, czego owocem było kilkanaście wystaw, odczytów, artykułów oraz dwie książki. Prowadzi także badania nad historią wrocławskich dzwonów wieżowych. Doktorant w Instytucie Historycznym UWr. Stały współpracownik Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego.

Kamila Staśko-Mazur – ukończyła muzykologię i  historię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień estetycznych i historycznych muzyki XX wieku. W ramach projektu badań audiosfery Wrocławia prowadzi rejestrację dźwiękową zachodnich dzielnic miasta. Podczas pobytu w 2012 r. w Lyonie pracowała nad dokumentacją  foniczną  tego miasta, a zarejestrowany materiał dźwiękowy  posłuży do tworzenia utworów-reportaży muzycznych, a także do realizacji kompozytorskich projektów artystyczno-pedagogicznych. Prowadzi intensywną działalność edukacyjno-pedagogiczną w zakresie pejzażu dźwiękowego prowadząc warsztaty dźwiękowe dla dzieci i młodzieży.

Renata Tańczuk – kulturoznawczyni, profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się problematyką  kultury materialnej, współczesnymi praktykami kolekcjonerskimi, audiosferą. Współredaktorka prac zbiorowych: Aksjotyczne przestrzenie kultury (2005), Do rzeczy! Szkice Kulturoznawcze (2011), Audiosfera miasta (2012) oraz autorka książki Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej (2011). W zakresie badań nad audiosferą opublikowała tekst poświęcony wspomnieniom dźwiękowym pierwszych powojennych mieszkańców Wrocławia. Uczestniczyła w projekcie Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego, kierując badaniami dotyczącymi recepcji audiosfery Wrocławia. Redaktor czasopisma AUDIOSFERA. Koncepcje – Badania – Praktyki.

Sławomir Wieczorek – ukończył kulturoznawstwo i muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Adiunkt w Instytucie Muzykologii UWr. Publikuje teksty z zakresu historii muzyki, audiosfery XX wieku oraz krytyki muzycznej. Autor monografii Na froncie muzyki. Socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948-1955 (2014). Redaktor czasopisma AUDIOSFERA. Koncepcje – Badania – Praktyki.

W latach 2011-2018 członkami Pracowni byli Aleksandra Kil i Michał Kasprzak (Instytut Kulturoznawstwa UWr.) oraz Wioleta Muras (Instytut Muzykologii UWr.)