Pejzaż Dźwiękowy Wrocławia

Badania nad audiosferą miasta środkowoeuropejskiego

 
Projekt badawczy realizowany przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego w ramach grantu MNiSW
 

1. Cele: celem pracy jest w pierwszej kolejności rejestracja i dokumentacja obiektywnie istniejącej tkanki fonicznej Wrocławia. Utrwalenie zjawisk fonicznych w postaci nagrań i sprawozdań opisowych służyć mają dokonaniu analitycznej rekonstrukcji audiosfery miasta, opisaniu występujących w niej zjawisk ujętych w porządku synchronicznym ( struktura przestrzenna, uwzględniająca różne obszary, strefy i miejsca)  oraz diachronicznym (struktura czasowa, uwzględniająca okresowe zmiany zachodzące w środowisku dźwiękowym). W kręgu zainteresowań badaczy pozostaje pytanie, w jakim zakresie tak  udokumentowana i opisana audiosfera miasta okazuje się przestrzenią foniczną  dla  jego mieszkańców. W przedstawionym projekcie badań audiosfery Wrocławia aspekt odbiorczy, który wyraża kategoria „pejzażu dźwiękowego”, został uwzględniony nie tylko jako ten element, który dopełnia analityczną rekonstrukcję przestrzeni fonicznej miasta, ale jako problem szczególnie istotny, ważny dla kulturoznawczej perspektywy prowadzonych badań.

2. Metody badań obejmują badania terenowe audiosfery Wrocławia, dokumentujące i opisujące stan środowiska fonicznego miasta (dokumentacja foniczna, wideofoniczna, fotograficzna) oraz badania nad recepcją audiosfery Wrocławia (badania ankietowe, wywiady terenowe). Bezpośrednim rezultatem badań terenowych jest prowadzenie dokumentacji fonicznej w postaci archiwum dźwięków i zjawisk fonicznych, sporządzenie bazy danych dla dalszych prac badawczych oraz dydaktycznych i popularyzatorskich.

3. Rezultaty: Opracowanie i udostępnienie wyników badań w postaci opublikowanej pracy naukowej uwzględniającej zarówno aspekt dokumentacyjno-opisowy audiosfery miasta, jak i studia nad jej recepcją. Dopełnieniem pracy teoretycznej będzie wykonanie i opublikowanie w wersji elektronicznej mapy fonicznej Wrocławia, która zakłada ujęcie zdarzeń fonicznych w postaci uschematyzowanej struktury przestrzennej, a także uwzględnia techniczną możliwość jej dalszego interaktywnego przetwarzania i wypełniania.

Koordynatorzy projektu: dr Robert Losiak, dr Renata Tańczuk

„Posłuchaj mlaskania Odry, wsłuchaj się w miasto” – z dr. Robertem Losiakiem rozmawia Tomasz Wysocki (Gazeta.pl Wrocław, 9 grudnia 2011)