Audiosfera Wrocław-Lwów

Projekt badań porównawczych pejzażu dźwiękowego Wrocławia i Lwowa powstał w 2010 roku i był realizowany w ramach współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Zakładał porównawcze badania pejzażu dźwiękowego Wrocławia i Lwowa prowadzone z perspektywy i w kontekście miasta partnerskiego, zarówno przez badaczy polskich, jak i ukraińskich.

Celem nadrzędnym była charakterystyka foniczna Wrocławia i Lwowa ze szczególnym uwzględnieniem podobieństw, jak i odmienności, które mogą być skutkiem uwarunkowań o charakterze kulturowym, cywilizacyjnym oraz geograficzno-przyrodniczym. Metody badań zakładały audytywne badania terenowe audiosfery każdego z miast prowadzone równolegle przez badaczy przyjezdnych z miasta partnerskiego. Zadanie badaczy sformułowane zostało jako poszukiwanie miejsc interesujących fonicznie, dźwięków charakterystycznych (sound signals, soundmarks), zwrócenie uwagi na dźwiękowe podobieństwa i odmienności z perspektywy osoby przyjezdnej, obcej w danym środowisku dźwiękowym. Badania zakładały rejestrację dźwiękową oraz wideofoniczną, opisy, dokumentację fotograficzną. Projektowano także opracowania map spacerów fonicznych w obu miastach. Dopełnienie projektu stanowiły realizacje (pilotażowe) badań ankietowych przeprowadzanych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Lwowskiego na temat recepcji audiosfery swoich miast.

Realizacja projektu udała się tylko jednostronnie – w zakresie badań nad Lwowem, które w latach 2011-2014 przeprowadził Robert Losiak. Rezultatem prac, poza bogatą dokumentacją w formie nagrań i opisów, jest artykuł R. Losiaka, Audiosfera miast. Projekt badan porównawczych Wrocławia i Lwowa, zamieszczony w wydawnictwie ukraińskim (Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 14, Львів, 2014) oraz polskim (I. Topp. P.J. Fereński (red.), Dialogi uniwersyteckie: O nauce, tradycji i przyszłości w wielokulturowym świecie, Wrocław 2014). Rezultaty badań prezentowane były także podczas wykładów uniwersyteckich i konferencji naukowych we Wrocławiu (2012) i Lwowie (2011, 2015).