Książki

2018

Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945, ed. Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Peter Lang Verlag 2018

W tomie znajduje się 13 artykułów autorów z polskich i zagranicznych uniwersytetów. Korzystając z metodologii i kategorii badawczych wypracowanych w obrębie sound studies i soundscape studies, autorzy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 eksplorują (po)wojenne pejzaże dźwiękowe wybranych europejskich miast oraz analizują ich obrazy w tekstach autobiograficznych i sztuce. Poszczególne artykuły pozwalają „usłyszeć” Amsterdam, Dortmund, Lwów, Warszawę i Wrocław przez pryzmat doświadczenia traumatyzujących dźwięków przemocy, zagrożenia i śmierci oraz recepcji pełnego napięć miejskiego pejzażu dźwiękowego 1945 roku; ukazują rolę dźwięków w procesie tworzenia tożsamości mieszkańców miast, adaptacji do nowych warunków życia; zwracają uwagę na ideologiczne aspekty tworzenia miejskiej przestrzeni dźwiękowej.

Spis treści i informacje o książce dostępne są na stronie wydawcy Peter Lang Verlag

AUDIOSFERA. Studia 2, red. Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2018

Drugi tom serii „Audiosfera. Studia” stanowi wybór tekstów zamieszczonych w kolejnych (3. i 4.) numerach internetowego periodyku „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”. Obok artykułów naukowych, pokazujących różnorodne konteksty współczesnych sound studies, prezentuje teksty publicystyczne wyrażające subiektywny i niejednokrotnie bardzo emocjonalny stosunek do zagadnień dźwięku i audiosfery, co stanowić może świadectwo aktualności oraz społecznej ważności tej problematyki.

Spis treści

Strona wydawcy

2016

AUDIOSFERA. Studia, red. Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016

Tom Audiosfera. Studia stanowi wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego “Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki” (1/2015 oraz 2/2015). Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”, zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.

Spis treści

Strona wydawcy

2014

Audiosfera Wrocławia, red. Robert Losiak, Renata Tańczuk, Wydawnictwo  Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014

Więcej informacji o książce…

Spis treści

Strona wydawcy

2012

Audiosfera miasta, red. Robert Losiak,  RenataTańczuk, Acta Universitatis Vratisaviensis No 3366, Prace Kulturoznawcze XIII, Wrocław 2012

SPIS TREŚCI

Strona wydawcy