Przewodnik dźwiękowy Dzierżoniowa

Alternatywny przewodnik dźwiękowy Dzierżoniowa   

Badania służące realizacji alternatywnego przewodnika dźwiękowego Dzierżoniowa odbywały się w 2014 roku w ramach zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Sztuka w przestrzeni kultury” na studiach kulturoznawczych w Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem Roberta Losiaka. Praca nad przewodnikiem miała charakter eksperymentu poznawczego w kontekście badań nad miejskim pejzażem dźwiękowym, stąd przewodnik został roboczo określony jako „alternatywny”. Koncepcja przewodnika zakładała możliwie szeroką otwartość na audiosferę miasta, tak, by w poszukiwaniach nie ograniczać się do środowiska fonicznego jego realnej przestrzeni, ale nawiązać do wszelkich artefaktów dźwiękowych (także muzycznych) w jakimś zakresie odnoszących się do Dzierżoniowa czy skojarzonych z tym miastem, a obecnych w przestrzeni medialnej czy w szerzej rozumianej przestrzeni kultury. Zadaniem studenckiej grupy badawczej była penetracja wszelkich możliwych (także drobnych i ulotnych) przejawów obecności zjawisk dźwiękowych w wybranych przestrzeniach miasta, przy czym wzięto pod uwagę zarówno przestrzenie publiczne, jak też przestrzeń medialną (radio, telewizja, przekazy prasowe, Internet).

Rezultatem projektu jest zarchiwizowany materiał w postaci nagrań dźwiękowych i zdjęć oraz pisemnych opracowań dotyczących wybranych tematów, jak m.in. dzwony Dzierżoniowa, dźwięki dworca kolejowego, audiosfera parku międzyosiedlowego, audiosfera kościołów, audiosfera wybranych kawiarń i restauracji, opisy dźwiękowe wybranych ulic w centrum miasta, cmentarzy, dzierżoniowskiego Radia Sudety, a także stron internetowych związanych z Dzierżoniowem (m.in. oficjalnej strony miasta, Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, szkoły muzycznej i in.). Rezultatem jest także artykuł R. Losiaka, Przewodniki dźwiękowe w kontekście soundscape studies. W stronę koncepcji alternatywnego przewodnika dźwiękowego Dzierżoniowa, w: Prace Kulturoznawcze XVII, Wrocław 2015.

Jakkolwiek projekt badawczy poświęcony pejzażowi dźwiękowemu Dzierżoniowa nie doczekał się dotąd spodziewanego rezultatu w postaci publikacji popularnonaukowego przewodnika, zakładana jest jego kontynuacja, być może w ramach planowanych badań pejzażu dźwiękowego Dolnego Śląska.