Dla autorów

1. Wskazówki dla autorów

Redakcja „Audiosfery” uprzejmie prosi Autorów, aby przesyłane teksty przygotowali zgodnie z opisaną poniżej konwencją redakcyjną. Przesłanie artykułu do druku jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była dotychczas publikowana i nie jest przygotowywana do druku gdzie indziej. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tekście.

 • Format tekstu
 1. Teksty w języku polskim lub angielskim w formatach: .doc lub .rtf.

 2. Objętość artykułu: nieprzekraczająca jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami). W porozumieniu z Redakcją możliwa jest publikacja dłuższych tekstów.

 3. Wyrażenia obcojęzyczne zapisywane kursywą, podkreślenia zaznaczane drukiem rozstrzelonym.

 • Przypisy

Przypisy kolejno numerowane cyframi arabskimi prosimy umieszczać na dole strony według podanych niżej wzorów:

 1. Publikacja zwarta:

E. Thompson, The Soundscape of Modernity. Architectural Acoustics and the Culture of Listening in America, 1900-1933, Cambridge MA 2004.

 1. Artykuł/rozdział w książce:

R. Losiak, Miejskie pejzaże dźwiękowe. Z projektu badań nad audiosferą w doświadczeniu odbiorczym, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak. W. Krzemińska. A. Wojtasik-Tokarz, Wrocław 2007, s. 237–246.

 1. Artykuł w czasopiśmie:

R. Atkinson, Ecology of Sound: The Sonic Order of Urban Space, „Urban Studies” 2007, nr 10, s. 1905–1917.

R. M. Schafer, Muzyka środowiska, przeł. D. Gwizdalanka, „Res Facta” 1982, nr 9, s. 289–315.

 1. Źródło internetowe:

J. Zętar, Mapa dźwiękowa Lublina, 2011, dostęp online: http://teatrnn.pl/leksykon/node/3085/mapa_d%C5%BAwi%C4%99kowa_lublina [25.04.2013].

 • Dodatkowe informacje

Do artykułu prosimy dołączyć osobny plik zawierający

1. Imię i nazwisko autora/autorów 2. Dane kontaktowe (e-mail) 3. Stopień naukowy 4. Miejsce zatrudnienia/afiliację 5. notę biograficzną zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych, najnowszych publikacjach oraz adres e-mailowy autora (do 450 znaków ze spacjami); 6. Streszczenie artykułu w języku polskim zawierające zwięzły opis poruszanej problematyki, najważniejsze tezy, opis przyjętej metodologii (do 100 słów); 7. Słowa kluczowe (do 5 słów); 8. Tytuł oraz streszczenie w języku angielskim; 9. Informację o finansowaniu pracy z grantu (opcjonalnie); 9. Bibliografię.

 • Nadsyłanie
 1. Materiały nadsyłane do „Audiosfery” należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres: redakcja.audiosfera@uwr.edu.pl

 2. Materiały graficzne (fotografie, wykresy, ryciny) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Zostaną one opublikowane pod warunkiem uzyskania zgody właściciela praw autorskich do ilustracji. Za uzyskanie pozwolenia odpowiada autor.

 2. Zasady recenzowania artykułów

 1. Artykuły publikowane w czasopiśmie “Audiosfera” są recenzowane. 

 2. Przyjmowane będą teksty zgodne z profilem tematycznym czasopisma.

 3. Do oceny artykułu Redakcja powołuje przynajmniej dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

 4. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną oceną (wnioskiem o dopuszczenie artykułu do druku lub jego odrzucenie).

 5. Autorzy są zobowiązani do dokonania zasugerowanych w recenzjach poprawek.

 6. Na stronie internetowej czasopisma Redakcja podaje do wiadomości listę stale współpracujących recenzentów. Nazwiska recenzentów danego numeru będą ujawniane w numerze kolejnym.

3. Zapora ghostwriting i guest authorship

Dbając o rzetelność naukową publikowanych tekstów Redakcja stosuje procedury przeciwdziałające nagannym praktykom zwanym ghostwriting i guest authorship (odpowiednio: nieujawnienie autora mającego znaczny udział w powstaniu artykułu oraz przypisanie autorstwa osobie, której wkład w powstanie tekstu był znikomy lub wcale nie miał miejsca).

 1. Autorzy przesyłanych do redakcji tekstów są zobowiązani zaznaczyć wkład poszczególnych autorów w powstanie tekstu wraz z podaniem ich afiliacji i kontrybucji.

 2. Jeśli artykuł jest wynikiem współpracy w ramach projektu badawczego, należy również ujawnić informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 3. Wszelkie wykryte przypadki niestosowania się do opisanych wyżej zasad etyki naukowej będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).