Audiosfera Wrocław-Lwów

Cel: Porównawcze badania pejzażu dźwiękowego Wrocławia i Lwowa, przedstawiające audiosferę każdego z miast z perspektywy i w kontekście miasta partnerskiego. Badania zakładają możliwość takiego porównania, wynikającą z podobnego potencjału społecznego, ekonomicznego i kulturowego obu miast, równocześnie poszukują fonicznej odmienności Wrocławia i Lwowa, jaka wynikać może z uwarunkowań o charakterze  kulturowym,  cywilizacyjnym oraz geograficzno-przyrodniczym.

Metody badań obejmują audytywne badania terenowe audiosfery Lwowa i Wrocławia prowadzone równolegle przez badaczy przyjezdnych z miasta partnerskiego. Ich zadaniem jest poszukiwanie miejsc interesujących fonicznie, dźwięków charakterystycznych dla miasta z punktu widzenia badacza przyjezdnego. Rejestracja dźwiękowa, opis zjawisk fonicznych, dokumentacja fotograficzna miejsc. Opracowanie subiektywnej, zrealizowanej przez przyjezdnego, mapy spacerów fonicznych po mieście. Drugim etapem badań będzie wspólna realizacja nagrań dźwiękowych i analiza porównawcza miejsc i zjawisk o podobnej funkcji w obu miastach w 4 wyodrębnionych obszarach: dźwięki sakralne, dźwięki komunikacyjne, sygnały miejskie, muzyka w przestrzeni publicznej. Dopełnienie projektu stanowi realizacja pilotażowych badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Lwowskiego na temat recepcji audiosfery swojego miasta.

Zakładane rezultaty: publikacja naukowa w postaci artykułów podsumowujących badania;  prezentacja dokumentacji fonicznej na stronie internetowej  Pracowni Badań  Pejzażu Dźwiękowego. Publikacja popularno-naukowa o charakterze albumowym przedstawiająca porównawczo audiosferę Wrocławia i Lwowa przygotowana dla celów popularyzatorskich, turystycznych, promocyjnych.